• Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων,δραστηριοτήτων
  • Δημοτικοί φόροι πόλεων πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
  • Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
  • Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.